Grace Chinese Christian Church    35th anniversary special edition 35週年堂慶特別版         [简体显示]

八月19、26讀經日《羅馬書》錄音

Loudhailer八月19、26讀經日《羅馬書》錄音目錄:
19日錄音
第一講    第二講    第三講  第四講  第五講  第六講  
           26日錄音
第七講  第八講  第九講   第十講  第十一講 

亦可在右側講道錄音頂部目錄『講道錄音中收聽